dr sc. med. Petar Milenković

radiolog

dr sc. med. Petar Milenković

Obrazovanje:

 • 01.2008 doktor medicine; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 12.2009 do 10.07.2014 doktorske studije, program Skeletal Biology, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek za englesku nastavu
 • 04.2015 stekao naučno zvanje naučni saradnik u oblasti medicinskih nauka
 • 2012 – 2017 specijalizacija iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beograd

Radno iskustvo:

 • 2003 Antropološka laboratorija, Institut za anatomiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – član istraživačkog tima.
 • 2008 – 2011 Klinički centar Srbije, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju i
  Klinika za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra – volonterski rad
 • 2011 – 2012 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – istraživač pripravnik
 • 2011 – 2021 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za radiološku onkologiju i
  dijagnostiku, Odeljenje radiološke dijagnostike, Odsek CT i MR
 • 2012 Medicinska aplikacija i edukacija za zvaničnog distributera za Srbiju PACS
  sistema, proizvođača Carestream health, inc USA – Medicom d.o.o. Šabac
 • 2015 – 2020  član naučnog veća Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • 2018 – 2019  Aplikaciona obuka radiologa za rad na magnetnoj rezonanci i sistemu za
  vizuelizaciju radioloških slika – Siemens Healthcare d.o.o, Beograd
 • 2021 – 2022 Medigroup, Dijagnostički centar Slavija – specijalista radiologije
 • 2022 – 2023  Medigroup, Opšta bolnica – specijalista radiologije
 • od 2023 Ars Medica Beograd – specijalista radiologije

Klinički trajali:

 • 2020 do 2021: ERGOMED – Zeno Alpha, Inc, ZN-c5-001. Otvorena, multicentrična studija faze 1/2 za procenu bezbednosti, podnošljivosti, farmakokinetike i antitumorske aktivnosti ZN-c5, samostalno ili u kombinaciji sa palbociklibom, kod ispitanika sa uznapredovalim karcinomom dojke pozitivnim na estrogenski receptor, negativnim na receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2.
 • 2020 do 2021: PSI CRO AG – Synthon Biopharmaceuticals BV, SYD985.003. Ispitivanje faze 2 sa jednom grupom pacijenata kojim se procenjuje bezbednost i efikasnost konjugata antitelo-lek SYD985 kod pacijenata sa rekurentnim, uznapredovalim ili metastatskim HER2 pozitivnim karcinomom endometrijuma.
 • 2018 do 2021: F. Hoffmann – La Roche, MO39193. Randomizovana, dvostruko slepa, placebo kontrolisana, multicentrična studija faze III, za pacijente sa metastatskim kancerom dojke.

Naučni projekti:

 • 2016 – Izrada finalne dokumentacije i obezbeđivanje trajnog i bezbednog skladištenja osteološkog materijala sa ranijih antropoloških istraživanja u Sirmijumu – član istraživačkog tima. Projekat finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
 • 2011.do 2021 – Funkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nano materijali (No 45005). Projekat finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • 2011 do 2012 – Procena incidence morbiditeta i mortaliteta povređenih u saobraćajnom traumatizmu u odnosu na lokaciju, vreme i učesnike u saobraćajnim nezgodama na teritoriji Beograda (No 175095). Projekat finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Stručno usavršavanje:

 • XII 2022 – Open Medical Institute seminar „Diagnostic Imaging“ u organizaciji The American Austrian Foundation i Open Society Foundation.
 • X 2020: e-learning kurs: „Minimum Criteria for ICH E6 GCP Investigator Site Personnel Training“ u organizaciji TransCelerate BioPharma, Inc.
 • IX 2019: e-learning kurs “ICH Good Clinical Practice E6 (R 2)” u organizaciji The Global Health Network.
 • II 2019: “Stoller’s Comprehensive Tutorial in MSK Imaging Using the Stoller Checklist Technique and Mini-Fellowship Workshop”.
 • XII 2018: “ESGAR MR imaging of Rectal Cancer Workshop – all you want to know and how to interpret”.
 • II 2018: on-line trening modul “Good Clinical Practice: A Review of ICH E6, Revision 2 Changes for Site Personnel Working on Clinical Research Studies (Version date 01-FEBUARY-2017)” u organizaciji INC Research.
 • II 2018: “Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate” u organizaciji Roche/Genentech.
 • X 2016 – kurs „Škola interventne radiologije 2016“ u organizaciji Društva digestivnih radiologa Srbije.
 • XI 2015 – Open Medical Institute seminar „Diagnostic Imaging“ u organizaciji The American Austrian Foundation i Open Society Foundation.
 • X 2015 – kurs „Škola interventne radiologije 2015“ u organizaciji Društva digestivnih radiologa Srbije.
 • III 2015 – kurs „Gastrointestinalni trakt“ u organizaciji Društva digestivnih radiologa Srbije.
 • VIII 2012 – Carestream PACS Application Renewal Remote Session – participation.

Članstva:

 • XII 2012. do danas – Europian Society of Radiology.
 • 01.05.2012. do danas – Lekarska komora Srbije.

Nagrade i stipendije:

 • 2015, 2022 – stipendija The American Austrian Foundation i Open Society Foundation.
 • 2002. do 2011 – stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i na skupovima:

 • 14 radova objavljenih u celini u časopisima indeksiranim na CC i SCI listi.
 • 2 rada objavljena u celini u časopisima koji nisu indeksirani na CC i SCI listi.
 • 7 saopštenja sa međunarodnog skupa štampano u izvodu.
 • 14 saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu.