Doc. dr Gorana Mandić – Stojmenović

neurolog

Doc. dr Gorana Mandić – Stojmenović

Obrazovanje:

 • 2005 osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2008/2009 Research Fellowship: Vrije Universiteit -Vrije medisch centrum, Alzheimercentrum ( Prof. Dr Ph. Scheltens)
  Demencije, edukacija iz MR hipokampalne volumetrije , učestovala na projektu “Join effect of hypertension and APOE genotype on CSF biomarkers for Alzheimer’s disease“
  Amsterdam, Holandija
 • 2010 Akademska specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Prof dr Elka Stefanova)
 • 2013 Specijalizacija iz Neurologije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2015 Kao stipendista fondacije „Prof. Dr Risto Bokonjić“ edukovala se na polju postprocesing MR tehnika u neurodegenerativnom bolestima u INSPE (Prof. Dr Massimo Filippi).
  San Raffaele Hospital, Milano, Italija
 • 2019 odbranjena doktorska disertacija pod nazivom „Kliničke, genetske i morfološke karakteristike bolesnike sa demencijom ranog početka’’ u okviru doktorskih studija iz uže oblasti neurologije, mentor Prof. Dr Elka Stefanova, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • od 2006 zaposlena na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije
 • od 2015 klinički asistent, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2022 izabrana u zvanje docenta za predmet neurologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Uže interesovanje:

Alzheimerova bolest i druge demencije, blagi kognitivni poremećaj, Parkinsonova bolest i parkinsonizmi, kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti i drugim neurodegenerativnim bolestima

Članstva:

 • Društvo neurologa Srbije
 • Društvo mladih neurologa Srbije
 • European Academy of Neurology
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Lekarska komora Srbije

Strani jezici:

Engleski, Francuski, Italijanski

 

Prof. dr Ivana Basta

neurolog

Prof. dr Ivana Basta

Obrazovanje:

 • 1994 završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2000 položila specijalistički ispit iz neurologije
 • 2002 odbranila je magistarsku tezu u oblasti neuropatija
 • 2010 odbranila je doktorsku disertaciju u oblasti mijastenije gravis
 • 2018 izabrana u zvanje docenta za predmet neurologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • Od 1996 zaposlena je na odeljenju za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine Klinike za neurologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS)

 

Usavršavanja:

2016. godine nastavila je usavršavanje u oblasti neuroonkologije, paraneoplastičnih neuroloških sindroma i autoimunih encefalitisa na Neuroonkološkom odeljenju Univerzitetske bolnice u Lionu u Francuskoj, sa posebnim akcentom na savremeni pristup njihovoj dijagnostici i lečenju. Tokom dosadašnjeg rada učestvovala je u brojnim nacionalnim i internacionalnim projektima u oblasti stečenih i naslednih neuromišićnih oboljenja, o čemu svedoče dosadašnje publikacije u časopisima sa SCI (SSCI) liste.

Tokom 2002/2003 godine, u okviru projekta Evropskog udruženja neurologa, usavršavala se iz kliničke i eksperimentalne neuroimunologije na Univerzitetskoj Neurološkoj klinici u Milanu za primenu neuroimunoloških metoda u oblasti dijagnostike inflamatornih neuropatija i paraneoplastičnih neuroloških sindroma.

 

Prof. dr Ljiljana Beslać-Bumbaširević

neurolog

Prof. dr Ljiljana Beslać-Bumbaširević

Obrazovanje:

 • ​1976 Medicinski fakultet završila je na Univerzitetu u Beogradu
 • 1981 specijalistički ispit iz neuropsihijatrije
 • 1987 odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Komparativna studija citoloških karakteristika cerebrospinalne tečosti i neuroloških manifestacija kod odraslih pacijenata sa akutnom leukemijom

Radno iskustvo:

 • ​1979 zaposlila se na Klinici za neurologiju Od početka zaposlenja na Klinici za neurologiju radila je na Odeljenju za demijelnizacione i ekstrapiramidne bolesti, zatim na Odeljenju Opšte neurologije i tokom skoro 30 godina, na Odeljenju Urgentne neurologije. Na Odeljenju urgentne neurologije, prvo je bila šef Jedinice intenzivnog neurološkog lečenja (prve u zemlji sa respiratornom podrškom), a zatim i načelnik celog odeljenja

 

Usavršavanja i ostale aktivnosti:

Usavršavala se u inostranstvu (Rostok, Nemačka i Čikago, SAD). Takodje, bila je rukovodilac istraživačkog projekta Minisatrstva Nauke, i saradnik u pet ovakvih projekata. Autor je i koautor većeg broja publikacija u međunarodnim i nacionalnim časopisima, međunarodnim i domaćim monografijama kao i u domaćim udžbenicima. Recenzent je u nekoliko istaknutih međunrodnih, neuroloških časopisa. Vodila je radnu grupu za moždani udar u Srbiji, i učestvovala u izradi Vodiča za lečenje i prevenciju moždanog udara. Sa timom lekara i medicinskih sestara je 2005 godine, na Odeljenju urgntne neurologije osnovala prvu Jedinicu za moždani udar u našoj zemlji, koja je poslužila kao model za ostale ovakve jedinice u Srbiji, a 2006 godine je uvela hitno lčenje akutnog moždanog udara intravenskom trombolitičkom terapijom. Bila je predsednik Republičke stručne komisije za neurologiju, Ministarstva zdravlja. Član je Srpskog lekarskog društva, ali svih evropskih udruženja iz oblasti opšte neurologije i cerebrovakularnih bolesti. Učestvovala je na više sastanaka evropskih eksperata iz cerebrovaskularnih bolesti na kojima su odredjivane mere i strategje lečenja i prevencije akutnog moždanog udara.