Prof. dr Ivana Basta

neurolog

Prof. dr Ivana Basta

Obrazovanje:

  • 1994 završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2000 položila specijalistički ispit iz neurologije
  • 2002 odbranila je magistarsku tezu u oblasti neuropatija
  • 2010 odbranila je doktorsku disertaciju u oblasti mijastenije gravis
  • 2018 izabrana u zvanje docenta za predmet neurologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

  • Od 1996 zaposlena je na odeljenju za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine Klinike za neurologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS)

 

Usavršavanja:

2016. godine nastavila je usavršavanje u oblasti neuroonkologije, paraneoplastičnih neuroloških sindroma i autoimunih encefalitisa na Neuroonkološkom odeljenju Univerzitetske bolnice u Lionu u Francuskoj, sa posebnim akcentom na savremeni pristup njihovoj dijagnostici i lečenju. Tokom dosadašnjeg rada učestvovala je u brojnim nacionalnim i internacionalnim projektima u oblasti stečenih i naslednih neuromišićnih oboljenja, o čemu svedoče dosadašnje publikacije u časopisima sa SCI (SSCI) liste.

Tokom 2002/2003 godine, u okviru projekta Evropskog udruženja neurologa, usavršavala se iz kliničke i eksperimentalne neuroimunologije na Univerzitetskoj Neurološkoj klinici u Milanu za primenu neuroimunoloških metoda u oblasti dijagnostike inflamatornih neuropatija i paraneoplastičnih neuroloških sindroma.