Ass. dr sci. med. Milan Marinković

internista kardiolog

Ass. dr sci. med. Milan Marinković

Obrazovanje:

 • 2011 zvanje doktora medicine je stekao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • 2020 specijalista interne medicine

 • 2022 odbranio je doktorsku tezu iz oblasti kardiologije (aritmologija, atrijalna fibrilacija) čime je stekao zvanje doktora nauka.

Radno iskustvo:

 • 2011 Klinika za kardiologiju, bavi se invazivnom elektrofiziologijom srca i kateterskim ablacijama na Odeljenju invazivne elektrofiziologije, Klinički centar Srbije

 • 2021 stiče zvanje asistenta na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta univerziteta u Beograd

Usavršavanje:

 • Training Program, Research institute of circulation pathology Meshalkin, Novosibirsk, 2016
 • Pediatric and congenital interventional EP curriculum (Brompton Royal Hospital – London, Leiden University, Bergamo, Barcelona), 2018.
 • Interventional EP Curriculum, Ventricular tachycardia Module (San Rafaele – Milano), 2021.

Članstva i publikacije:

Član je Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za poremećaje srčanog ritma i Udruženja kardiologa Srbije.

Autor je i koautor 130 radova u celosti od kojih je 37 indeksirano na JCR listi, autor je dva poglavlja u udžbenicima i knjigama iz kardiologije. Učesnik većeg broja stranih i domaćih kongresa gde je održao nekoliko predavanja po pozivu iz oblasti poremećaja srčanog ritma. Bio je aktivni učesnik većeg broja uskospecijalizovanih kurseva iz invazivne elektrofiziologije u zemlji i inostranstvu.

Uže interesovanje:

aritmologija i invazivna elektrofiziologija srca.

 

Ass. dr Milorad Tešić

internista kardiolog

Ass. dr Milorad Tešić

Obrazovanje:

 • 2007 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Osnovne studije
 • 2011 Odbranjena Akademska specijalizacija iz kardiologije, Medicinski fakultet u Beogradu
 • 2016 Specijalizacija iz Interne medicine (odlična ocena), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2021 Odbranjena doktorska disertacija, Medicinski fakultet u Beogradu „Prognostički značaj koronarne rezerve protoka kod bolesnika sa primarnom hipertrofičnom kardiomiopatijom“

Radno iskustvo:

 • Od 2007 radi na Klinici za kardiologiju, Služba za invazivnu dijagnostiku i interventnu kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije
 • 2016 stiče zvanje asistenta na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Usavršavanje:

2013 Memorial Hermann i St Luke’s Episcopal Hospital, Houston, USA

Članstva i publikacije:

Član je Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa, Evropske radne grupe za bolesti miokarda i perikarda, Evropskog udruženja za srčanu insuficijenciju, Evropske asocijacije za perkutane kardiovaskularne intervencije, Evropske radne grupe za koronarnu patofiziologiju i mikrocirkulaciju.

Autor je i koautor 124 rada u celosti od kojih je 84 indeksirano na JCR listi, kao i8 poglavlja u udžbenicima i knjigama iz kardiologije. Učesnik većeg broja stranih i domaćih kongresa na kojima je održao predavanja po pozivu iz oblasti neinvazivne i invazivne kardioloske dijagnostike.

Oblast užeg stručnog interesovanja:

interventna kardiologija i ehokardiografija

 

Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić

internista kardiolog

Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić

Obrazovanje:

 • 1983 Specijalista interne medicine
 • 1987 Magistarska teza – oblast kardiologije
 • 1994 Doktorska disertacija – oblast kardiologije
 • 2005 Subspecijalista kardiologije
 • 2008 Subspecijalista za primenu ultrazvuka u kliničkoj medicini

Radno iskustvo:

 • 1996 – 2016 Načelnik Dijagnostičko polikliničkog centra/službe Klinike za kardiologiju, Kliničkog centra Srbije
 • 1996 – 2016 Načelnik odeljenja neinvazivne kardiologije, Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije
 • 2007 – 2016 Redovni profesor  interne medicine i kardiologije, Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • 2000 – 2016 Šef katedre za primenu  ultrazvuka u kliničkoj medicini, Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • 2010 – 2016 Rukovodilac nastave za internu medicinu i kardiologiju Kliničkog centra Srbije
 • od 2016 Ars Medica Beograd

Ostale naučne i stručne aktivnosti,nagrade i priznanja:

 • Sekretar  poslediplomskih studija iz kardiologije, Medicinski fakultet u Beogradu (1994-2002)
 • Sekretar Kardiološke sekcije SLD-a (1995–1999)
 • Predsednik sekcije za primenu ultrazvuka u medicini SLD-a (1998-2004)
 • Predsednik radne grupe za valvularne mane Udruženja krdiologa Srbije i Crne Gore (1998- 2006)
 • Predsednik kardiološke sekcije SLD-a (2005-2007)
 • Predsednik radne grupe za imaging Udruženja kardiologa Srbije (2009-2013)
 • Član Predsedništva Srpskog lekarskog društva  2013-2015
 • Jedan je od osnivača Udruženja za ehokardiografiju Jugoslavije/Srbije (2000) i Udruženja za urodjene srčane mane Srbije (2021)
 • Diplome i zahvalnice SLD-a, Udruženja kardioga Srbije i Evropskog  udruženja kardiologa, Povelja SLD-a, Gramata Patrijarha Pavla
 • Nagrada za naučni rad Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije za 2002/2003

Profesionalne i akademske aktivnosti:

 • Član Srpskog lekarskog društva (od  1976-)
 • Član udruženja kardiologa Srbije (od 1979- )
 • Član Evropskog udruženja kardiologa ( od 1980- )
 • Član Evropskog udruženja za ehokardiografiju   (1998-2012 )
 • Fellow Evropskog kardiološkog društva (FESC)
 • Član odbora za kardiovaskularnu patologiju, Srpske akademije nauka i umetnosti 2023
 • Član i predsednik komisije za prijem i unapredjenje saradnika i nastavnika Medicinskog fakulteta u Beogradu (2002–2016)

Uredništvo, publikacije i mentorstva:

 • Član uredništva nacionalnih časopisa: „Kardiologija“, „Medicinski podmladak“ i Srce i krvni sudovi.
 • „Recezent časopisa Srpski arhiv za celokupno lekarstvo“, Recezent preporuka evropskog kardiološkog društva.
 • Više od 570 publikacija, uključujući i 136 in extento radova u domaćim i međunarodnim časopisima sa recenzijom i 35 poglavlja uknjigama i udžbenicima.

Prof. dr Aleksandar Nešković 

internista kardiolog

Prof. dr Aleksandar Nešković 

Obrazovanje:

 • 1988 osnovne studije  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 1993 magistrirao na poslediplomskim studijama iz kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1999 odbranio i doktorsku disertaciju pod naslovom »Ehokardiografska studija remodelovanja leve komore posle akutnog infarkta miokarda

Radno iskustvo:

 • 1988 Kliničko-bolnički centar Zemun
 • 1994 šef koronarne jedinice, Kliničko-bolnički centar Zemun
 • 1996 šef Odeljenja za klinička istraživanja pri Centru za kardiovaskularna istraživanja za kardiovaskularne bolesti Dedinje
 • 1999-2003 upravnik Centra za kardiovaskularna istraživanja za kardiovaskularne bolesti Dedinje
 • Redovni profesor interne medicine i kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Upravnik Klinike za Internu medicinu, Kliničko bolnički centar Zemun, Beograd
 • Šef Interventne kardiologije, Kliničko bolnički centar Zemun, Beograd

 

Stručno usavršavanje:

 • 1990 Usavršavanje iz transtorakalne i transezofagealne ehokardiografije u Laboratoriji za ultrazvuk srca u Massachusetts General Hospital, Boston, SAD
 • 1993 Usavršavanje iz transtorakalne i transezofagealne ehokardiografije u Laboratoriji za ultrazvuk srca u Cleveland Clinic Foundation, Klivlend, SAD
 • 2001 Obuka iz elektivne i primarne perkutane koronarne intervencije, Careggi Hospital, Firenca, Italija (full time fellowship)

Oblasti interesovanja:

· Urgentna ehokardiografija

· Interventna kardiologija

· Akutni infarkt miokarda, srčana slabost, funkcija leve komore

Internacionalni komiteti:

 • 2008 – 2012 Član borda, European Association of Echocardiography
 • 1999 – Fellow of the European Society of Cardiology (F.E.S.C.)
 • 2001 – Fellow of the American College of Cardiology (F.A.C.C.)

Uređivački odbori:

Član uredjivačkog odbora časopisa “Cardiovascular Ultrasound” i “European Heart Journal – Cardiovascular Imaging”

Publikacije:

· 97 radova in extenso u internacionalnim časopisima indeksiranim u Current Contents/SCI (radovi citirani vise od 1700 puta, kumulativni impact factor 340, H-index 19)

· Ko-editor knjige “Emergency Echocardiography”, Taylor & Francis, London, 2005. – prva publikacija iz ove oblasti u svetu, i 2016. (2. izdanje)

· Ko-editor knjige “Stress echocardiography: Essential Guide and DVD”, Informa Healthcare, London/NewYork, 2010.

· 10 poglavlja u internacionalnim knjigama

· Predsedavajuci komiteta za pisanje preporuka za urgentnu ehokardiografiju European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) (2013) i fokus- ultrazvuk srca (2014)

Ass. dr sci. med. Srđan Bošković

internista kardiolog

Ass. dr sci. med. Srđan Bošković

Obrazovanje:

 • 1997 osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2003 specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2010 subspecijalizacija iz kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Magisterijum iz kardiologije je završio 2010 godine sa odbranom rada pod nazivom „Hirurška korekcija neishemijske mitralne regurgitacije u osoba sa sniženom sistolnom funkcijom leve komore- prediktori pojave kardiovaskularnih događaja“, mentor Prof. dr Biljana Obrenović-Kirćanski

Radno iskustvo:

 • 1997 osnovni lekarski staž završio je na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beograd
 • 1998 zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje – Načelnik koronarne jedinice
 • 2011 postao je Klinički asisitent na predmetu Interna Medicina na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beograd
 • U periodu od 2010-2015 četiri puta je po 3 meseca boravio u Chest Disease Hospital u Kuvajtu gde je radio kao sef koronarne jedinice i na odeljenju interventne kardiologije

Usavršavanja:

Bio je na kliničkim usavršavanjima u St Johns Hospital u Detroitu SAD i u Kerckoff klinici u Bad Nauheim-u u Nemačkoj

Članstva:

Član je Udruženja kardiologa Srbije i Evropskog udruženja kardiologa kao i American-Austrian medical foundation.