Prof. dr Radmila Ješić

internista gastroenterolog hepatolog

Prof. dr Radmila Ješić

Obrazovanje:

 • 1977 Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1979 Postdiplomske studije iz kardiologije
 • 1986 Specijalizacija iz Interne medicine
 • 1988 Doktorat, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1990 Subspecijalizacija iz gastroenterologije i hepatologije

 

Radno iskustvo:

 • 1983 Načelnik Hepatologije II, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički Centar Srbije
 • 2008 Redovni profesor na katedri Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd

Publikacije:

Objavila je preko 250 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, knjigama, zbornicima radova s kongresa i zbornicima  apstrakta.

Profesionalna članstva:

 • Evropsko uruženje za transplantaciju organa
 • Predsednik republičke komisije za transplantaciju jetre
 • Udruženje gastroenterologa Srbije
 • Srpsko lekarsko društvo

Uža interesovanja:

Hepatologija, transplantacija jetre

 

Dr Ljubiša Tončev

internista gastroenterolog

Dr Ljubiša Tončev

Obrazovanje:

 • 2008 Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2013 – 2018 Specijalizacija interne medicine, ispit položen sa odličnim uspehom
 • 2020 Usmeni ispit uže specijalizacije iz gastroenterologije i hepatologije

Radno iskustvo:

 • 2008 – 2012 lekarski staž, voloterski rad, rad na određeno vreme na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije
 • 2012 zaposlen za stalno na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. Rad na odeljenjima Gastroenterologije, Hepatologije, Poluintenzivne nege, Internističke intenzivne nege Urgentne gastroenterohepatologije, Dnevnoj bolnici za inflamatorne bolesti creva.
 • Aktuelno zaposlen u Jedinici za endoskopsku dijagnostiku i lečenje Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije

Uže interesovanje:

Petnaestogodišnje iskustvo u gastrointestinalnim endoskopskim dijagnostičkim i  interventnim procedurama kao i urgentnoj endoskopiji Interventne procedure u okviru ERCP-a

Članstva:

Evropsko endoskopsko udruženje (ESGE), Udruženje gastroenterologa Srbije (UGS), Gastroenterološko endoskopsko udruženje Srbije (GEUS)

Prof. dr Dragan Popović

internista gastroenterolog

Prof. dr Dragan Popović

Obrazovanje:

 • 1988 Osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • 1994 Specijalizacija iz interne medicine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.Odbranjena magistarska teza: Praćenje promena endokrinih funkcija pankreasa u bolesnika sa hroničnim pankreatitisom,

 • 2006 Odbranio doktorsku disertaciju: Analiza povezanosti gastroezofagealne refluksne bolesti i eradikacije Helicobacter pylori infekcije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • Od 1989 Specijalizant, a potom specijalista interne medicine-gastroenterolog Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd
 • 2001 – 2013 Šef endoskopske jedinice. Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd

 • 2013 – 2015 zamenik direktora Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd

 • Od 2013 Vanredni profesor, predmet interna medicina. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • Od 2015 Direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd

Publikacije i studije:

U dosadašnjem periodu Dr Dragan Popović objavio je preko 200 naučnih i stručnih radova. Autor je udžbenika i poglavlja u udžbenicima za dodiplomsku i poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu.

Do sada je bio angažovan u realizaciji preko 20 međunarodnih kliničkih studija lečenja ulceroznog kolitisa i Crohn-ove bolesti primenom imunomodulantne biološke terapije, ispitivanja terapijskih modaliteta u insufucujenciji pankreasa kao i u gastro-ezofagealnoj refluksnoj bolesti.

 

Doc. dr Snežana Lukić

internista gastroenterolog

Doc. dr Snežana Lukić

Obrazovanje:

 • 1996 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor medicine

 • 2001 Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • 2001 Odbranjena magistarska teza: Prediktivni značaj morfologije biliopankreasnog sistema u pojavi komplikacija posle endoskopske retrogradne holangiopankreatografije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • 2011 Odbranjena doktorska disertacija: Značaj epidemioloških i genetskih faktora u nastanku karcinoma pankreasa, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • 2014 Subspecijalizacija iz oblasti digestivnog sistema: Faktori rizika za nastajanje hroničnog pankreatitisa i karcinoma pankreasa, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • od 2001 u stalnom random odnosu u Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd

 • od 2013 šef kabineta za funkcionalnu dijagnostiku, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije

 • od 2014 subspecijalista gastroenterohepatologije

 • 2018 Docent, predmet interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Usavršavanja i publikacije:

Iz oblasti gastroenterohepatologije, digestivne endoskopije i funkcionalnih bolesti digestivnog sistema se usavršavala u zemlji i inostranstvu.

Autor je brojnih radova iz oblasti gastroenterohepatologije objavljenih u domaćim i stranim časopisima, kao i knjiga iz oblasti refluksne bolesti jednjaka, sindroma iritabilnog kolona, ultrazvuka abdomena.