Prof. dr Dragan Popović

internista gastroenterolog

Prof. dr Dragan Popović

Obrazovanje:

  • 1988 Osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 1994 Specijalizacija iz interne medicine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.Odbranjena magistarska teza: Praćenje promena endokrinih funkcija pankreasa u bolesnika sa hroničnim pankreatitisom,

  • 2006 Odbranio doktorsku disertaciju: Analiza povezanosti gastroezofagealne refluksne bolesti i eradikacije Helicobacter pylori infekcije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

  • Od 1989 Specijalizant, a potom specijalista interne medicine-gastroenterolog Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd
  • 2001 – 2013 Šef endoskopske jedinice. Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd

  • 2013 – 2015 zamenik direktora Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd

  • Od 2013 Vanredni profesor, predmet interna medicina. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • Od 2015 Direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd

Publikacije i studije:

U dosadašnjem periodu Dr Dragan Popović objavio je preko 200 naučnih i stručnih radova. Autor je udžbenika i poglavlja u udžbenicima za dodiplomsku i poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu.

Do sada je bio angažovan u realizaciji preko 20 međunarodnih kliničkih studija lečenja ulceroznog kolitisa i Crohn-ove bolesti primenom imunomodulantne biološke terapije, ispitivanja terapijskih modaliteta u insufucujenciji pankreasa kao i u gastro-ezofagealnoj refluksnoj bolesti.