Prof. dr Dragan Radovanović 

hirurg

Prof. dr Dragan Radovanović 

Obrazovanje:

• 1984 Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prosečna ocena 9,75
• 1991 Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 1992 Magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 1993 Doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu tema: Novine u proceni faktora rizika za nastanak krvarenja iz peptičkog ulkusa
• 2002 Subspecijalista iz oblasti Digestivne hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

• 1989 Asistent na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 1996 Docent na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 1999 Vanredni profesor na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 2012 Redovni profesor na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 1998-2001 Načelnik odeljenja za gastrohirurgiju Klinike za hirurgiju KBC»dr Dragiša Mišović»Dedinje
• 2001-2014 Upravnik Klinike za hirurgiju KBC»dr Dragiša Mišović»Dedinje
• Član mnogih hirurških udruženja: Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva;Udruženja onkoloških hirurga Srbije; Internacionalnog Udruženja hirurga, gastroenterologa i onkologa IASGO; Udrženja endoskopskih hirurga Srbije, Udruženja endokrinih hirurga Srbije
• Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista digestivne hirurgije zaposlen na Klinici za hirurgiju KBC»dr Dragiša Mišović» Dedinje
• Redovni profesor na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• Načelnik III odeljenja Klinike za hirurgiju KBC»dr Dragiša Mišović» Dedinje
• Osnivač i rukovodilac nastave Subspecijalizacije iz laparoskopske hirurgije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Predavač po pozivu na mnogim internacionalnim i domaćim skupovima i organizator velikog broja naučnih i stručnih skupova. Uže oblasti rada i interesovanja: hirurško lečenje tumora abdominalnih organa laparoskopskim i otvorenim pristupom; Laparoskopska (minimalno invazivna) abdominalna i endokrina hirurgija.

Autor je preko 180 stručnih publikacija

Doprinos razvoju stručne delatnosti:

Tokom magistarskih studija uveo u rutinsku praksu ureaza test na Campilobacter pylori (sadašnji naziv Helicobacter pylori) tokom gastroskopskih pregleda. Zahvaljujući tome u KBC “dr Dragiša Mišović” detekcija Campilobactera pylori je uvedena u rutinsku praksu među prvim centrima u našoj zemlji.

Posle povratka sa stručnog usavršavanja na Klinici “Rechts der Isar” u Minhenu 1997.g. kod Prof. dr J.R. Siewerta uveo je na Klinici za hirurgiju KBC „dr Dragiša Miošović“u rutinsku praksu ekstenzivne onkološke operacije tumora želuca i debelog creva Brojni lekari su obučeni ovim operativnim zahvatima. Posle obuke u Milanu 2001.g. na “Ospedale Civile” Milano i “Ospedale Niguarda Ca Granda” Milano uveo  radiofrekventnu ablaciju tumora jetre (RFA), čime je značajno unapređen tretman bolesnika sa primarnim ili sekundarnim tumorima jetre. Posle završene obuke na jednoj od najprestižnijih klinika za hepato-bilijarnu hirurgiju-Tokyo University; Clinic for hepato-bilio-pancreatic and transplantation surgery kod vodećeg svetskog hepato-bilijarnog hirurga Prof. dr M. Makuchia uveo je u svakodnevnu praksu na Klinici za hirurgiju složene operacije resekcija jetre.

Smatra se pionirom laparoskopske hirurgije u Srbiji. Nakon obuke na Cleveland klinici (USA) u jednom od najvećih svetskih centara za laparoskopsku i kolo-rektalnu hirurgiju, kod Prof. dr S. Wexnera u svakodnevnu praksu je na svojoj klinici prvi put uveo u svakodnevnu praksu složene laparoskopske operacije prvo debelog creva zatim želuca, jetre, slezine, nadbubrega i pankreasa. Uvođenjem ovog tipa operacija dat je značajan doprinos modernizaciji hirurgije u Srbiji.

Na njegovu inicijativu je 2018 godine osnovana nova subpecijalizacija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Uža specijalizacija laparoskopske hirurgije, čiji je on rukovodilac i danas. Ovo je značajan korak u edukativnoj modernizaciji hirurgije u Srbiji i zadovoljavanju velikog interesovanja mladih hirurga iz čitave Srbije.