top of page


 

Dr sci med Ivana Basta

 

Obrazovanje:

  • 1994 završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2000 položila specijalistički ispit iz neurologije

  • 2002 odbranila je magistarsku tezu u oblasti neuropatija 

  • 2010 odbranila je doktorsku disertaciju u oblasti mijastenije gravis

  • 2018 izabrana u zvanje docenta za predmet neurologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Radno iskustvo:

 

  • Od 1996. godine zaposlena je na odeljenju za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine Klinike za neurologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS)

  • Tokom 2002./2003. godine, u okviru projekta Evropskog udruženja neurologa, usavršavala se iz kliničke i eksperimentalne neuroimunologije na Univerzitetskoj Neurološkoj klinici u Milanu za primenu neuroimunoloških metoda u oblasti dijagnostike inflamatornih neuropatija i paraneoplastičnih neuroloških sindroma.

  • 2016. godine nastavila je usavršavanje u oblasti neuroonkologije, paraneoplastičnih neuroloških sindroma i autoimunih encefalitisa na Neuroonkološkom odeljenju Univerzitetske bolnice u Lionu u Francuskoj, sa posebnim akcentom na savremeni pristup njihovoj dijagnostici i lečenju. Tokom dosadašnjeg rada učestvovala je u brojnim nacionalnim i internacionalnim projektima u oblasti stečenih i naslednih neuromišićnih oboljenja, o čemu svedoče dosadašnje publikacije u časopisima sa SCI (SSCI) liste.

bottom of page