top of page

dr sc. med. Petar Milenković

 

 


 

 

 

Obrazovanje:
 

 • 30.01.2008 – doktor medicine; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

 • 02.12.2009 do 10.07.2014 – doktorske studije, program Skeletal Biology, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek za englesku nastavu.
   

 • 29.04.2015 stekao naučno zvanje naučni saradnik u oblasti medicinskih nauka – medicina.

 

 • 2012 - 2017 specijalizacija iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
   

 

 

 

Radno iskustvo:
 

 • 2003 – Antropološka laboratorija, Institut za anatomiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – član istraživačkog tima.

 

 • 2008 - 2011  Klinički centar Srbije, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju i
  Klinika za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra – volonterski rad.

 

 • 2011 - 2012 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – istraživač pripravnik.
   

 • 2011 - 2021 – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za radiološku onkologiju i
  dijagnostiku, Odeljenje radiološke dijagnostike, Odsek CT i MR.

 

 • 2012  Medicinska aplikacija i edukacija za zvaničnog distributera za Srbiju PACS
  sistema, proizvođača Carestream health, inc USA – Medicom d.o.o. Šabac.

 

 • 2015 - 2020 – član naučnog veća Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

 

 • 2018 - 2019 – Aplikaciona obuka radiologa za rad na magnetnoj rezonanci i sistemu za
  vizuelizaciju radioloških slika – Siemens Healthcare d.o.o, Beograd.

 

 • 2021 -2022 – Medigroup, Dijagnostički centar Slavija – specijalista radiologije.

 

 • 2022 -2023 – Medigroup, Opšta bolnica – specijalista radiologije.
   

 • 2023 do danas – Ars Medica Beograd – specijalista radiologije.

Klinički trajali:


2020. do 2021: ERGOMED – Zeno Alpha, Inc, ZN-c5-001. Otvorena, multicentrična studija faze 1/2
za procenu bezbednosti, podnošljivosti, farmakokinetike i antitumorske aktivnosti ZN-c5,
samostalno ili u kombinaciji sa palbociklibom, kod ispitanika sa uznapredovalim karcinomom dojke
pozitivnim na estrogenski receptor, negativnim na receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2.
• 2020. do 2021: PSI CRO AG – Synthon Biopharmaceuticals BV, SYD985.003. Ispitivanje faze 2 sa
jednom grupom pacijenata kojim se procenjuje bezbednost i efikasnost konjugata antitelo-lek
SYD985 kod pacijenata sa rekurentnim, uznapredovalim ili metastatskim HER2 pozitivnim
karcinomom endometrijuma.
• 2018. do 2021: F. Hoffmann - La Roche, MO39193. Randomizovana, dvostruko slepa, placebo
kontrolisana, multicentrična studija faze III, za pacijente sa metastatskim kancerom dojke.Naučni projekti:
1. 2016 – Izrada finalne dokumentacije i obezbeđivanje trajnog i bezbednog skladištenja osteološkog
materijala sa ranijih antropoloških istraživanja u Sirmijumu – član istraživačkog tima. Projekat
finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
2. 2011. do 2021 – Funkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nano materijali (No 45005). Projekat
finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
3. 2011. do 2012 – Procena incidence morbiditeta i mortaliteta povređenih u saobraćajnom traumatizmu
u odnosu na lokaciju, vreme i učesnike u saobraćajnim nezgodama na teritoriji Beograda (No
175095). Projekat finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike
Srbije.


Stručno usavršavanje:


XII 2022 – Open Medical Institute seminar „Diagnostic Imaging“ u organizaciji The American
Austrian Foundation i Open Society Foundation.
• X 2020: e-learning kurs: „Minimum Criteria for ICH E6 GCP Investigator Site Personnel Training“ u
organizaciji TransCelerate BioPharma, Inc.
• IX 2019: e-learning kurs “ICH Good Clinical Practice E6 (R 2)” u organizaciji The Global Health
Network.
• II 2019: “Stoller's Comprehensive Tutorial in MSK Imaging Using the Stoller Checklist Technique
and Mini-Fellowship Workshop”.
• XII 2018: “ESGAR MR imaging of Rectal Cancer Workshop – all you want to know and how to
interpret”.
• II 2018: on-line trening modul “Good Clinical Practice: A Review of ICH E6, Revision 2 Changes
for Site Personnel Working on Clinical Research Studies (Version date 01-FEBUARY-2017)” u
organizaciji INC Research.
• II 2018: “Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate” u organizaciji
Roche/Genentech.
• X 2016 – kurs „Škola interventne radiologije 2016“ u organizaciji Društva digestivnih radiologa
Srbije.
• XI 2015 – Open Medical Institute seminar „Diagnostic Imaging“ u organizaciji The American
Austrian Foundation i Open Society Foundation.
• X 2015 – kurs „Škola interventne radiologije 2015“ u organizaciji Društva digestivnih radiologa
Srbije.
• III 2015 – kurs „Gastrointestinalni trakt“ u organizaciji Društva digestivnih radiologa Srbije.
• VIII 2012 – Carestream PACS Application Renewal Remote Session – participation.


Članstvo u domaćim i međunarodnim profesionalnim udruženjima:


XII 2012. do danas – Europian Society of Radiology.
• 01.05.2012. do danas – Lekarska komora Srbije.


Nagrade i stipendije:
2015, 2022 – stipendija The American Austrian Foundation i Open Society Foundation.
• 2002. do 2011 – stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.


Radovi objavljeni u naučnim časopisima i na skupovima:


14 radova objavljenih u celini u časopisima indeksiranim na CC i SCI listi.
• 2 rada objavljena u celini u časopisima koji nisu indeksirani na CC i SCI listi.• 17 saopštenja sa međunarodnog skupa štampano u izvodu.
• 14 saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu.

bottom of page